top of page

 

Donateur wurde? 

Stypje ús feriening en wurd stiper.

 

As stiper betelje jo € 15,00 of € 30,00 it jier. Dêrmei stypje jo ús feriening en it jout jo rjocht op fergees tagong ta ús foarstellingen! Boppedat kinne jo gebrûk meitsje fan de foarferkeap dy 't allinnich foar donateurs tagonklik is.

 

Ofhinklik fan jo donaasje kinne jo allinnich (donaasje € 15) of mei jins twaen (donaasje € 30) fergees nei ús foarstellingen. Wy fiere twa foarstellingen per jier op (maitiid en neijier).

 

Mail jo namme, adres en bankrekkennûmer nei info@teatersnits.com en dan wurdt it sa gau as mooglik regele!

 

----------------

Donateur worden?

 

Steun onze vereniging en word donateur. 

 

Als donateur betaalt u € 15,00 of € 30,00 per jaar.  Hiermee steunt u onze vereniging en het geeft u recht op gratis toegang tot onze voorstellingen! Bovendien kunt u gebruik maken van de voorverkoop die uitsluitend voor donateurs toegankelijk is.

 

Afhankelijk van uw donatie kunt u alleen (donatie € 15 ) of met z'n tweeën  (donatie € 30) gratis naar onze voorstellingen. Wij voeren twee voorstellingen per jaar op (voorjaar en najaar).

 

Mail uw naam, adres en bankrekeningnummer naar info@teatersnits.com en

dan wordt het zo snel mogelijk geregeld!

 

bottom of page