top of page
logo zwarte achtergrond_edited.jpg

It Bestjoer

It Bestjoer bestiet út de folgjende minsken:

Foarsitter - Folkert Sijbrandrij

Sekretaris - Siebolt Bouma

Ponghâlder - Syboutsje van der Meer

Algemien bestjoerslid - Coby Sluyter

Algemien bestjoerslid - Wiebe van Solkema

Algemien bestjoerslid - Rianne Kramer

Algemien bestjoerslid - Chris Marijt

bottom of page